Veobecné obchodné podmienky

webovej stránky pytajsa.sk – prevádzkovateľ advokátska kancelária JUDr. Ing. Elena Divko, PhD., advokát, Skalica, ICO: 43 431 089 pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu.

 

ČLÁNOK 1 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi poskytovateľom služieb, ktorým je spoločnosť advokátska kancelária JUDr. Ing. Elena Divko, PhD., so sídlom Gorkého 1, 909 01 Skalica, ICO: 43 431 089, zapísaná v zozname Sloveskej advokátse komory pod reg. č. 6634 (ďalej len „Poskytovateľ“) a Zákazníkom, ktorej predmetom je odplatné poskytnutie právneho poradenstva na základe položenej právnej otázky zákazníkom prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu pytajsa.sk poskytovateľa (ďalej len „pytajsa“).

 

Kontaktné údaje Poskytovateľa:

E-mail: elena@divko.sk
Tel.: +421 915 979 323 

Poštová adresa: Gorkého 1, 909 01 Skalica

Číslo účtu pre bezhotovostné platby prevodom na účet:
Tatrabanka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2090 8328
BIC (SWIFT): TATRSKBX 

Zákazníkom je v zmysle týchto Obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku služby prostredníctvom pytajsa.sk za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

 

ČLÁNOK 2 - REGISTRÁCIA

1/ Zákazník môže objednávať službu prostredníctvom elektronického obchodu pytajsa.sk len po zaregistrovaní. Zaregistrovaním zároveň získava informácie o stave vybavovania svojej položenej otázky a prehľad všetkých doteraz kúpených služieb a komunikáciu s poskytovateľom, resp. zamestnancom poskytovateľa. Pri registrácii je Zákazník povinný zadať svoju emailovú adresu. 

2/ Po vypísaní položenej právnej otázky zákazníkom, zadaním emailovej adresy zákazníkom a kliknutím na “objednať odpovedˇ s povinnosťou platby” bude každému Zákazníkovi zaslaný email s názvom “registrácia nového užívateľa” a bude mu priradený osobný účet, ku ktorému získa prístup po prihlásení do pytajsa.sk zadaním užívateľského mena a hesla. V tomto osobnom účte bude vedená veškerá komunikácia medzi zákazníkom a poskytovateľom. Prihlasovacie údaje odporúčame Zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich otázok. Pri každej ďalšej položenej otázke sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

3/ Zákazník zodpovedá za správne a úplné uvedenie e-mailovej adresy pre vytvorenie a plnenie zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

 

ČLÁNOK 3 - SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1/ Zákazník si môže prostredníctvom elektronického obchodu pytajsa.sk objednať službu – položiť právnu otázku, kde je povinný zadať svoju emailovú adresu, zadať súhlas s obchodnými podmienkami a objednať odpoveď s povinnosťou platby. Po objednaní služby bude Zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci mail o pridaní jeho právnej otázky do systému pytajsa.sk

2/ Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela Zákazník Poskytovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného textu položenej právnej otázky. Po zaslaní kúpnej zmluvy bude vytvorené zákazníkovi konto, kde bude uvedené jeho prihlasovacie meno a heslo a jeho právna otázka bude zaregistrovaná v systéme pytajsa.sk.

3/ Odoslaním právnej otázky sa Zákazník zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za uvedenú službu a prevziať odpoveď od poskytovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie právnej otázky Poskytovateľovi sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

4/ Zákazník odoslaním právnej otázky Poskytovateľovi potvrdzuje, že Poskytovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a to nasledovne:

 1. a) o hlavných vlastnostiach a charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu Poskytovateľa,
 2. b) o obchodnom mene a sídle Poskytovateľa informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu Poskytovateľova a v Čl. 1 týchto Obchodných podmienok,
 3. c) o telefónnom čísle Poskytovateľa a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt Zákazníka s Poskytovateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu Poskytovateľa a v Čl. 1 týchto Obchodných podmienok,
 4. d) o adrese Poskytovateľa, na ktorej môže Zákazník uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v Čl. 1 týchto Obchodných podmienok,
 5. e) o celkovej cene služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní
 6. f) o platobných podmienkach, o lehote, do ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto Obchodných podmienok,
 7. g) o informácii o práve Zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v Čl. 6 týchto Obchodných podmienok,
 8. h) formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa Čl. 6 je k dispozícii na stiahnutie na príslušnej podstránke elektronického obchodu Poskytovateľa ako príloha týchto Obchodných podmienok,
 9. i) ak Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, pokiaľ sa tohto práva podľa Čl. 6 týchto Obchodných podmienok nevzdal, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru Poskytovateľovi podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, len v prípade, ak takéto náklady vzniknú. To neplatí, ak Poskytovateľ súhlasil, že ich bude znášať sám,
 10. j) povinnosťou Zákazníka je uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak Zákazník odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 tohto zákona,
 11. k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v Čl. 6 týchto Obchodných podmienok,
 12. l) o poučení o zodpovednosti Poskytovateľa za vady služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v Čl. 5 týchto Obchodných podmienok,
 13. m) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa Poskytovateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže Zákazník s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval v týchto obchondých podmienkach
 14. n) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; informoval v týchto Obchodných podmienkach,
 15. o) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre Zákazníka takýto záväzok informoval v týchto Obchodných podmienkach,

5/ Okamihom zobrazenia potvrdenia o tom, že bola pridaná právna otázka do systému a zaplatená dohodnutá cena sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi Zákazníkom a spoločnosťou advokátska kancelária JUDR. Ing. Elena Divko, PhD., advokát, a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z Obchodných a reklamačných podmienok pre zákazníkov advokátskej kancelárie JUDr. Ing. Elena Divko, PhD., advokát.

6/ Objednávku Poskytovateľ vybaví do 48 hodín počas pracovných dní, ktorá sa zobrazí v osobnom účte zakazníka systému pytajsa.sk. 

7/ Dĺžka platnosti zmluvy a minimálna dĺžka trvania záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy je určená na dobu určitú a to do podania odpovede poskytovateľa zákazníkovi.

8/ Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.

 

ČLÁNOK 4 - PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

1/ Zákazník vykoná platbu po položení otázky, zadaním emailovej adresy a  objednaním si odpovede s povinnosťou platby. Po uhradení platby obdrží potvrdenie o zaplatení.

2/ Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.

3/ Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

4/ Zákazníkovi bude vystavená faktúra do 15 dní odo dňa dodania odpovede. Faktúra je zasielaná po jej vygenerovaní elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke.

5/ Faktúra obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu.

 

ČLÁNOK 5 - REKLAMAČNÝ PORIADOK

1/ Zákazník berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za neúplnú a nekonkretizovanú otázku. Položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom.

2/ Zákazník berie na vedomie, že otázka musí obsahovať také skutočnosti, aby poskytovateľ mohol na ňu adekvátnym spôsobom odpovedať.

3/ Zákazník taktiež berie na vedomie, že poskytovateľ Vám môže poskytnúť kvalifikovanú právnu odpoveď iba v prípade, ak bude mať k dispozícii všetky skutočnosti týkajúce sa Vášho právneho problému.

4/ Reklamácie a nároky vyplývajúce z vád odpovedí si Zákazník uplatňuje písomnou žiadosťou zaslanou na poštovú alebo e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v čl.1 “kontaktné údaje poskytovateľa”.

 

ČLÁNOK 6 - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1/ Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom objednávky v elektronickom obchode pytajsa.sk máte právo bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v prípade, že nedošlo k uhradeniu tejto objednávky alebo služba nebola dodaná/poskytnutá.

2/ Ak sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú inak, Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovnyým súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a ktorej predmetom jeposkytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby .

3/ Zákazník berie na vedomie, že vzhľadom na povahu a vlastnosti  služieb poskytovaných spoločnosťou advokátska kancelária JUDr. Ing. Elena Divko, PhD., ktoré sú predmetom objednávky, ich nie je možne vrátiť. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že okamihom doručenia odpovede do osobného účtu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Tým však nie je dotknuté právo objednávateľa na reklamáciu.

4/ Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

5/ Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením na adrese Advokátska kancelária JUDr. Ing. Elena Divko, PhD., so sídlom Gorkého 1, 909 01 Skalica, e-mail: elena@divko.sk.

6/ Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: názov, príp. špecifikáciu predmetu zmluvy, číslo objednávky, dátum objednania, meno a priezvisko Zákazníka, adresu Zákazníka, podpis Zákazníka, číslo účtu pre vrátenie prijatých platieb a dátum žiadosti.

7/ Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1/ Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy.

2/ Vzhľadom na skutočnosť, že naše služby sú dodávané v elektronickej forme, nevznikajú ich kúpou ďalšie dodatočné náklady spojené s dopravou.

3/ Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších dodatočných poplatkov. 

FORMULÁR na odstúpenie od zmluvy stiahnete TU.

 

ČLÁNOK 7 - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1/ Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2/ Prevádzkovateľ web stránky ww.pytajsa.sk JUDr. Ing. Elena Divko, PhD., advokát, so sídlom Gorkého 1A, 909 01 Skalica, ICO: 43 431 089 neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3/ Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4/ Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail: elena@divko.sk
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5/ Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa ,ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, účtovania v účtovníctve.

6/ Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

7/ Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si prosím vo svojom internetovom prehliadači.

8/ Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto budú okamžite vymazané.

 

ČLÁNOK 8 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/ Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Poskytovateľa.

2/ Poskytovateľ a Zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov § 75 ods. 6 zákazník týmto akceptuje prijatie faktúry výhradne v elektronickej forme od Poskytovateľa.

3/ Tieto Obchodné podmienky sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Poskytovateľa.

4/ Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Zákazníkovi odoslaním elektronickej objednávky Zákazníkom.

5/Odoslaním objednávky prostredníctvom pytajsa.sk Zákazník vyjadruje, že si Obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a súhlasí s nimi. Zároveň berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, t. j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, podľa Článku 7 týchto Obchodných podmienok.

V Skalici dňa 26. 03. 2015