Máte právny problém? Viac informácií

1. Položte otázku týkajúcu sa právnej oblasti
2. Uhraďte 49,- Eur a druhú otázku máte zdarma
3. Otázku zodpovedajú advokáti zapísaní v SAK
4. Odpoveď obdržíte do 48 hodín, 5 dní v tyždni

Kategória otázky

Text otázky Chcem si pozrieť vzorové otázky a odpovede

Zadajte e-mail Ak ste už používali naše služby, prihláste sa

Súhlasím s podmienkami používania

Prečo používať naše služby?

Profesionálny prístup
skúsených advokátov

Rýchle odpovede
do 48 hodín vrámci pracovného týždňa

Osobná konzultácia
k položeným otázkam

Vzorové otázky a odpovede

Otázka - Rodinné právo:

Rozsudkom súdu bolo naše manželstvo rozvedené, maloleté dieťa bolo zverené matke, ktorá ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok na čas po rozvode, upravil styk otca k maloletému dieťaťu a určil výživné na maloleté dieťa. Ako postupovať v prípade zníženia výživného na maloleté dieťa?

Odpoveď

V takomto prípade by išlo o zmenu pôvodného rozhodnutia. K zmene súdneho rozhodnutia sa vyžaduje, aby bol podaný návrh na začatie konania, vo Vašom prípade návrh na zníženie výživného. Podmienkou na to, aby súd mohol vo veci opakovane rozhodnúť je zmena pomerov. Na strane povinného (otca) môže byť takouto zmenou strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, vznik novej vyživovacej povinnosti, zhoršenie majetkových pomerov. Zmena výšky výživného je možná najskôr od času, keď došlo k zmene pomerov. Taktiež samotné podanie návrhu nemá vplyv na trvanie povinnosti uloženej pôvodným rozhodnutím, preto má povinný plniť v celej výške až do vykonateľnosti rozhodnutia o zmene. Ak ide o maloleté dieťa, spotrebované výživné sa nevracia.Otázka - Občianske právo:

Požičala som svojej sestre 1000,-Eur s tým, že nemám od toho žiadny doklad – vznikla medzi nami len ústna dohoda. Mám ale svedkov, že som jej tie peniaze požičala. Termín vrátenie peňazí som nechala na sestre. Chcem, aby mi boli peniaze vrátené. Čo sa dá v tomto prípade robiť?

Odpoveď

Pokiaľ ste ponechali na vôli dlžníka, že sám určí termín splnenia dlhu, môže dobu plnenia na návrh veriteľa (Vás) určiť jedine súd. V takomto prípade sa musíte obrátiť na súd so žalobou na určenie splatnosti dlhu. Z toho vyplýva, že v týchto prípadoch nemôže začať bežať ani premlčacia doba na vymáhanie dlhu, pretože veriteľ môže svoje právo vykonať až po uplynutí lehoty splatnosti určenej rozhodnutím súdu. Oprávnenie veriteľa požiadať súd o určenie splatnosti dlhu predstavuje právny prostriedok, ktorým veriteľ môže (ak už nechce ďalej čakať až čas splatnosti určí sám dlžník) dosiahnuť, aby sa jeho pohľadávka stala v súdom určenom čase splatnou. Teda súd vo výroku rozsudku uvedie dobu splatnosti, dokedy Vám má dlžník dlh splatiť. Ak ani v tejto lehote dlžník dlh nevráti, dlžník sa dostane do omeškania a vy sa môžete domáhať na súde v trojročnej premlčacej dobe, aby súd v rozsudku uložil dlžníkovi povinnosť zaplatiť, kde takýto rozsudok bude aj podkladom na výkon rozhodnutia.

Otázka - Trestné právo:

Kedy môžem ako svedok v trestnom konaní odoprieť výpoveď?

Odpoveď

Na úvod je potrebné si povedať, že pri výpovedi platí tzv. všeobecná povinnosť svedčiť. Najvýznamnejším právom svedka je odoprieť výpoveď. Toto právo má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere. Svedok je tiež oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Otázne je posudzovanie cudzej ujmy ako vlastnej. Tu sa prikláňam k názoru, že by malo isť o osobu, ktorej trestné stíhanie by spôsobilo ujmu samotnému svedkovi. Môže ísť napríklad o osobu, ktorá je závislá na osobe obvineného ako poskytovateľovi živobytia. Výpoveď môžu odoprieť tiež osoby viazané spovedným tajomstvom.