O projekte

Volám sa Elena Divko. Som advokátka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore a vykonávam advokátsku prax so sídlom v Skalici a v Považskej Bystrici. Zastupujem klientov v konaní pred súdnymi a inými štátnymi orgánmi a poskytujem právne služby a právne poradenstvo.  

Webovú stránku pytajsa.sk som zrealizovala spoločne s manželom na podporu odplatného poskytovania právneho poradenstva v snahe pomôcť bežným občanom s ich právnym problémom a naviesť ich na správne riešenie, resp. odporučiť im ďalšiu cestu, ktorou sa majú uberať v riešení ich právnych problémov. Keďže pracujeme ako advokáti, často sme sa stretávali s tým, že nás ľudia oslovovali s ich právnymi problémami vo forme otázok, a preto som sa rozhodla spoločne za pomoci manžela realizovať odplatné právne poradenstvo. Na Vaše otázky budú odpovedať:

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Advokát -  zapísaný v Slovenskej advokátskej komore č. 6633
Mediátor – zapísaný v zozname MS SR pod č. 144
Správca – zapísaný v zozname MS SR pod č. S1227


JUDr. Ing. Elena Divko, PhD.
Advokát
Zapísaná v Slovenskej advokátskej komore č. 6634

Publikačné práce:

Hľadanie hraníc medzi slobodou prejavu a ochranou osobnosti = Finding borders between freedom of expression and the protection of celebrities / Elena Divko. - ISBN 978-80-87576-45-8.
In: Limity práva : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2012. - Praha : Leges, 2012. - ISBN 9788087576458. - S. 105-114


Nemajetková ujma 
: Elena Divko. - ISBN 978-80-7160-368-9.
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - ISBN 9788071603689. - S. 302-309


Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch =
Protection of personal rights and compensation for damage in money/ Elena Divko. - ISBN 978-80-89607-19-8.
In: Poňatie a charakter práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2014. - ISBN 9788089607198. - S. 130-138


Poňatie škody v Princípoch európskeho deliktného práva
: Elena Divko.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 20, č. 12 (2014), s. 23-29


Tlačový zákon a internetové spravodajstvo
: Elena Divko. - ISBN 978-80-8155-018-8.
In: Akademické akcenty 2012 : zborník príspevkov z odborného seminára konaného dňa 19. októbra 2012. - Žilina : Eurokódex, 2013. - ISBN 9788081550188. - S. 591-604